Regulamin zajęć stacjonarnych

 

obowiązujący od 01.08.2021 r.

1.Klementyna Kurpiewska  prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Terapeutynka Klementyna Kurpiewska w Łodzi, przy ulicy Zaspowej 5, zwana dalej nauczycielem oświadcza, iż posiada wiedzę i kompetencje potrzebne do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, z zakresu terapii pedagogicznej oraz terapii ręki.

2.Zajęcia odbywają się w Łodzi, przy ul. Zaspowej 5.

3.Istnieje możliwość odbycia zajęć z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – platforma Webex.

4.Zajęcia odbywają się od poniedziałku do soboty w dniach i godzinach indywidualnie ustalonych z klientem.

5.Klient zobowiązuje się do ustalenia z nauczycielem harmonogramu zajęć na najbliższy miesiąc kalendarzowy, z tym, że:

 • w przypadku nowego klienta – na pierwszych zajęciach,
 • w przypadku uczniów kontynuujących naukę – najpóźniej na ostatnich zajęciach
  w danym miesiącu
  kalendarzowym,
 1. Po zadeklarowaniu ilości zajęć w danym miesiącu klient zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za nie podczas pierwszych zajęć w miesiącu, jednak nie później niż do 5 dnia miesiąca.

7.Opłaty za zadeklarowane lekcje można dokonać w następujący sposób:

 • Gotówką  lub kartą w siedzibie firmy, zachowując termin płatności, o którym mowa
  w pkt 6.
 • Przelewem na rachunek bankowy: PKO Bank Polski 88 1020 3378 0000 1902 0367 2748

8.W przypadku nie wpłacenia należności do 5 dnia danego miesiąca (bez uzgodnienia tego z nauczycielem), zajęcia po tej dacie mogą się nie odbyć.

9.W sytuacji opisanej w punkcie 8. nauczyciel zastrzega sobie prawo do prowadzenia zajęć w tym terminie z innym klientem.

10.W przypadku jeśli pierwsze zajęcia z nowym uczniem wypadają po 5 dniu miesiąca klient zobowiązany jest do opłaty za pierwszą lekcję najpóźniej w chwili odbioru dziecka z zajęć. Natomiast za zadeklarowane zajęcia w danym miesiącu, należy dokonać opłaty do końca tygodnia, w którym odbyły się pierwsze zajęcia.

11.W razie niezrealizowania zajęć w ustalonym terminie z winy nauczyciela, zobowiązuje się on do odrobienia tych zajęć w najbliższym możliwym terminie, uwzględniając preferencje godzinowe klienta, chyba, że w tym czasie będą się odbywały inne zajęcia.

 • Jeżeli nie uda się ustalić wspólnie z klientem dogodnego terminu do odrobienia zajęć, nauczyciel zobowiązuje się zwrócić klientowi opłatę za zajęcia, które nie odbyły się z winy nauczyciela.
 1. W celu zapewnienia efektywności prowadzonych zajęć klient zobowiązuje
  się do poinformowania nauczyciela najpóźniej na 24 godziny przed planowanymi zajęciami, o zamiarze ich odwołania.
 • W przypadku odwołania zajęć w sytuacji opisanej w powyższym punkcie, zostają one odrobione w uzgodnionym przez nauczyciela i klienta terminie. Jednakże nie później niż do końca danego miesiąca kalendarzowego.
 • W razie poinformowania przez klienta o zamiarze odwołania zajęć w czasie krótszym niż 24 godziny przed ich planowanym rozpoczęciem, zajęcia traktowane są jako zrealizowane, a klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów oraz odrobienia zajęć.

13.Jeżeli ilość odwołanych lekcji w miesiącu (również tych zgodnych z punktem 12) przez dwa miesiące przekroczy 50% zadeklarowanych zajęć, nauczyciel zastrzega sobie prawo do rozwiązania współpracy z klientem.

 1. Wszelkie spóźnienia powyżej 10 min. nie będą odrabiane.

15.Klient może zrezygnować z zajęć wraz z końcem każdego miesiąca.

16.Godzina lekcyjna zajęć trwa 45 min.

17.Pomiędzy uczniami występują 15-minutowe przerwy, podczas których pomieszczenie jest dezynfekowane / wietrzone.

18.W zajęciach mogą brać udział wyłącznie uczniowie zdrowi, bez oznak choroby.

19.W związku z pandemią wyklucza się możliwość obecności rodzica podczas zajęć. Z wyjątkiem pierwszej lekcji dziecka. Podczas pozostałych zajęć, rodzic może oczekiwać na dziecko w poczekalni lub zostawić je z nauczycielem i odebrać po zakończeniu lekcji. 

20.Uczeń przychodzący na lekcje zobowiązany jest posiadać ze sobą własny piórnik, teczkę na otrzymane ćwiczenia oraz zeszyt w trzy linię / linię / kratkę – w zależności od zajęć.

21.Zdarzenia, których nie zawarto w powyższym regulaminie, są ustalane indywidualnie z rodzicem.

22.Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2021 r. i obowiązuje do odwołania.

23.Zapisanie dziecka na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.