Regulamin zajęć stacjonarnych

obowiązujący od 01.12.2022 r.

1.Klementyna Kurpiewska  prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Terapeutynka Klementyna Kurpiewska w Łodzi, przy ulicy Zaspowej 5, zwana dalej nauczycielem oświadcza, iż posiada wiedzę i kompetencje potrzebne do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, z zakresu terapii pedagogicznej oraz terapii ręki.

2.Zajęcia odbywają się w Łodzi, przy ul. Zaspowej 5.

3.Istnieje możliwość odbycia zajęć z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – platforma Microsoft Teams/Cisco Webex.

4.Zajęcia odbywają się od poniedziałku do soboty w dniach i godzinach indywidualnie ustalonych z klientem.

5.Klient zobowiązuje się do ustalenia z nauczycielem harmonogramu zajęć na najbliższy miesiąc kalendarzowy, z tym, że:

*w przypadku nowego klienta – na pierwszych zajęciach,

*w przypadku uczniów kontynuujących naukę – najpóźniej na ostatnich zajęciach w danym miesiącu kalendarzowym,

  1. Po zadeklarowaniu ilości zajęć w danym miesiącu klient zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za nie podczas pierwszych zajęć w miesiącu, jednak nie później niż do 5 dnia miesiąca (lub 10 dnia miesiąca po wcześniejszym uzgodnieniu tego terminu z nauczycielem).

7.Opłaty za zadeklarowane lekcje można dokonać w następujący sposób:

*Gotówką  lub kartą w siedzibie firmy, zachowując termin płatności, o którym mowa w pkt 6.

*Przelewem na rachunek bankowy: PKO Bank Polski 88 1020 3378 0000 1902 0367 2748

8.W przypadku nie wpłacenia należności do 5 dnia danego miesiąca (bez uzgodnienia tego z nauczycielem), zajęcia po tej dacie mogą się nie odbyć.

9.W sytuacji opisanej w punkcie 8. nauczyciel zastrzega sobie prawo do prowadzenia zajęć w tym terminie z innym klientem.

10.W przypadku jeśli pierwsze zajęcia z nowym uczniem wypadają po 5 dniu miesiąca klient zobowiązany jest do opłaty za pierwszą lekcję najpóźniej w chwili odbioru dziecka z zajęć. Natomiast za zadeklarowane zajęcia w danym miesiącu, należy dokonać opłaty do końca tygodnia, w którym odbyły się pierwsze zajęcia.

11.W przypadku niezrealizowania zajęć w ustalonym terminie z winy nauczyciela, zobowiązuje się on do odrobienia tych zajęć w najbliższym możliwym terminie, uwzględniając preferencje godzinowe klienta, chyba, że w tym czasie będą się odbywały inne zajęcia.

*Jeżeli nie uda się ustalić wspólnie z klientem dogodnego terminu do odrobienia zajęć, nauczyciel zobowiązuje się zwrócić klientowi opłatę za zajęcia, które nie odbyły się z winy nauczyciela.

  1. W celu zapewnienia efektywności prowadzonych zajęć klient zobowiązuje się do poinformowania nauczyciela najpóźniej na 24 godziny przed planowanymi zajęciami, o zamiarze ich odwołania.

*W przypadku odwołania zajęć w sytuacji opisanej w powyższym punkcie, zostają one odrobione w uzgodnionym przez nauczyciela i klienta terminie. Jednakże nie później niż do 10. dnia następnego miesiąca kalendarzowego.

*W razie poinformowania przez klienta o zamiarze odwołania zajęć w czasie krótszym niż 24 godziny przed ich planowanym rozpoczęciem, zajęcia traktowane
są jako zrealizowane
, a klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów oraz odrobienia zajęć.

13.Jeżeli ilość odwołanych lekcji w miesiącu (również tych zgodnych z punktem 12) przez dwa miesiące przekroczy 50% zadeklarowanych zajęć, nauczyciel zastrzega sobie prawo
do rozwiązania współpracy z klientem.